EDGECAM 3D MillingEDGECAM 3D MillingEDGECAM 3D MillingEDGECAM 3D Milling

EDGECAM 3D Frézování

Řádkování

Frézování za pomoci řádkování  je jednou z nejpopulárnějších strategií pro 3D obrábění. Spolehlivě jej lze využít jak pro obrábění hrubováním, tak pro výkonné dokončování. Toho je docíleno neustálou kontrolou dráhy nástroje, kterou lze definovat pomocí parametrů závislých na požadované příčné drsnosti, překrytí drah nástroje či hloubce záběru. Výsledkem jsou rovnoběžné dráhy nástroje vytvořené za pomocí tří výše popsaných strategií.

Při obrábění ploch omezených hranicí obrábění oceníte možnost ovlivnění chování nástroje vůči těmto hranicím. Jednoduchým nastavením zaručíte také rovnoměrný průběh frézování v případech, kdy chcete obrábět frézováním zespodu nahoru nebo naopak.

V kombinaci s profilovacími cykly můžete pomocí úhlových filtrů přesněji vymezit oblasti, které chcete pro obrábění použít. Výsledkem je lepší a stejnoměrnější kvalita obráběného povrchu v místech, kde se tyto strategie prolínají na šikmých plochách.

Dokončování za pomoci konstantní příčné drsnosti

Tento cyklus při tvorbě drah nástroje vychází z jeho tvaru a využívá také řídící křivky profilů obráběných ploch. Krok do boku je vypočten tak, aby byla dodržena stejně vysoká kvalita povrchu mezi jednotlivými průchody nástroje. Jednoduché nastavení cyklů využívající funkci konstantní příčné drsnosti umožňuje uživateli jednoduše ovlivňovat výslednou kvalitu obráběné plochy.

Dokončování za pomoci průmětů drah nástroje

Dokončování za pomoci průmětů drah nástroje jsou výkonné obráběcí metody, ve kterých EDGECAM vychází z charakteristik obráběného tvaru modelu. Požadované tvary drah nástrojů a tomu odpovídající kvalitu povrchu lze jednoduše vytvořit nad celým 3D modelem nebo pouze nad příslušnou oblastí modelu.

EDGECAM umožňuje při průmětu drah nástrojů využít následující strategie:

  • 2D dráha nástroje je promítnuta na 3D plochu,
  • průmět pomocí kruhových plošných tvarů využijete při obrábění kruhových dutin nebo výstupků za pomoci řádkovacích strategií rovnoběžných, koncentrických nebo spirálních. Výsledkem budou vysoce kvalitní dráhy nástrojů a tomu odpovídající drsnost povrchu.
  • Při použití průmětu pomocí pružných řádků bude výchozí dráha nástroje kopírovat tvar vybraných řídících profilů.
Tento cyklus uživatelům EDGECAMu poskytuje jednoduchá řešení k odstranění materiálu zbylého po obrábění předchozím nástrojem. Pomocí tohoto cyklu lze také jednoduše vytvořit jeden nebo více průchodů nástroje kolem vnitřních rohů a hran. U vícechodých drah můžete krok do boku řídit pomocí odpovídajícího parametru.

Zbytkové obrábění

Tak jako tužkové obrábění, i zbytkové obrábění poskytuje jednoduché řešení k odstranění materiálu zbylého po obrábění předchozím nástrojem. Kromě kulové frézy lze použít také frézu válcovou se zaoblenými rohy.

Časové úspory při programování lze docílit volbou možnosti Tužkové projetí na konec, kdy budou obě dokončovací strategie umístěny do jednoho cyklu.

Tak jako ostatní cykly EDGECAM, i tyto dokončovací obráběcí strategie umožňují ovlivnit velikost obráběné plochy přídavkem k jejím hranicím, a samozřejmostí je také možnost určit způsob najetí a vyjetí nástroje z řezů.

Hrubování odvrtáváním

Podle posledních trendů v obráběcích strategiích využívá i EDGECAM vysoce efektivní způsob obrábění - hrubování odvrtáváním.

Hlavní oblasti uplatnění strategie hrubování odvrtáváním je vysoce výkonné odebíraní materiálu v dutinách - například při obrábění hlubokých dutin u forem. Vysoká stabilita i u dlouhých nástrojů je docílena maximálním využitím axiálních sil vřetene.

Obráběný materiál je odebírán opakovanými pohyby nástroje ve směru jeho osy. Hlavními parametry u hrubování odvrtáváním jsou maximální krok vpřed a boční přesazení průměru nástroje.

Dokončení rovinných ploch

Tento cyklus automaticky rozpozná rovinné oblasti u 3D modelů a pro jejich obrobení využije maximálně efektivně čelní frézu za pomoci řádkovací nebo koncentrické strategie. Rovinné oblasti jsou automaticky nalezené a obrobené na všech úrovních obrobku.

Tak jako u ostatních cyklů EDGECAMu, i strategie dokončení rovinných ploch umožňuje ovlivnit velikost obráběné plochy přídavkem k jejím hranicím a samozřejmostí je také možnost určit způsob najetí a vyjetí nástroje z řezů.

V kombinaci se strategií řádkování vytváří nejefektivnější způsob obrábění tvarově složitých modelů. V tomto případě budou nejprve obrobeny rovinné plochy za pomoci čelních fréz a následně zbylé plochy dofrézovány využitím strategie řádkování s kulovými frézami. Výsledkem bude optimální využití nástrojů podle jejich geometrie.

Víceosé a indexované obrábění

Při obrábění součástí s využitím indexování, nebo součástí upnutých na rotačních upínačích, EDGECAM jednoduše napolohuje nástroj do odpovídající obráběcí roviny, která umožní v dané poloze obrábění maximálního využití prizmatických a 3D frézovacích cyklů. Obráběcí sekvence s odpovídajícími strojními funkcemi můžou být přehledně sloučeny podle použitých nástrojů nebo podle indexace/rotace stolu. Ověření výsledných drah v simulátoru EDGECAM společně s geometrií upínačů a stroje zaručí bezpečné obrobení součásti na stroji.

Zaujalo vás produkční obrábění EDGECAM? Kontaktujte nás.